Časologické tabulky

Časologické tabulky jsou jedna obrovská spousta čísel. Ta jsou uspořádána do sloupečků a vytvářejí tak pravé a nefalšované matematické tabulky.
Časologické tabulky naleznou uplatnění právě v těch nejsložitějších časologických výpočtech - časologických rovnicích.
V obyčejné matematice mají rovnice většinou jednu neznámou, případně dvě, počítáme-li soustavu rovnic. V časologii může mít rovnice max. 6 neznámých, které mají následující jména:

Protože jedna neznámá slouží tradičně k tomu, aby se vypočítal její výsledek, ostatní neznámé musí nabýt určité konstantní hodnoty, aby se mohl výpočet provést. Za tyto zbylé neznámé se právě dosazují čísla z časologických tabulek.

Struktura časologických tabulek

První část obsahuje nejčastěji používané tabulky pro sčítání, odečítání, násobení a dělení. Pro ukázku dosazení do rovnice uvádím krátký příklad:
5 + 3 AM = T
Cílem této rovnice je vypočítat 'T', které je osamoceno. Jediná neznámá navíc je zde AM. Vidíme, že před AM je "+3". Z toho vidíme, že musíme použít sčítací tabulky. Takže ve sčítacích tabulkách najdeme sloupeček N (hned první) a v něm konstantu 3. Za AM dosadíme číslo, které je na tomto řádku ve sloupečku AM (v  tomto případě 2,374). Rovnice bez AM tedy vypadá takto:
5 + 3 * 2,374 = T

Poznámka: Násobící tabulky mají tři části: první se používá pro běžné
     dosazení, druhá v případě, že neznámá je ještě umocňována na druhou
     a třetí v případě, že mocnina je vyšší než 2.

Druhá část časologických tabulek má více částí a trochu odlišné použití. Hlavní rozdíl je v tom, že tato druhá část tabulek se používá v případech, kdy před neznámou je pouze znaménko, ale ne konstanta (tedy jen např. + PM). A navíc, aby se rozhodlo, který řádek z N použít, musíme si odpočítat, kolikátý člen je v rovnici osamocená neznámá a toto číslo pak hledat ve sloupci N. Například v rovnici "5(3 + M - 1) = 2 PM" je konstanta 5 první člen, konstanta 3 druhý člen a neznámá M třetí člen. Zde je dobré připomenout, že člen je každá konstanta nebo proměnná. Tedy např. výraz "3  S  + 5" má 3 členy: "3", "S" a "5". Nyní se ale již zaměřím na jednotlivé části tabulek:

První strana obsahuje tabulku pro plus, ale bez obecného času T. Tuto stránku používáme v rovnicích, kde tato konstanta úplně chybí. Jako příklad může být rovnice "3 + AM - 3 = 2 M" - počítá se M. Druhá strana má stejné použití jako první až na to, že obsahuje obecné T a používá se v rovnicích, kde T nechybí.

Další dvě stránky obsahují tabulky pro operace minus a krát a obecné T rovněž obsahují.

Pátá stránka obsahuje rovněž tabulky pro násobení. Ty jsou však zlomkové a používají se jen tehdy, je-li v rovnici více desetinných čísel nebo zlomků než celých čísel.
Předposlední stránka obsahuje tabulky pro dělení.
A konečně poslední stránka poslouží v situaci, kdy se na místě neznámé objeví značka krále, kapitálního, sestupného nebo vzestupného času. Druhá část této stránky obsahuje tabulku pro použití s třídami bez atributů (např. jen AR nebo CST).

Pozor: Čísla na této poslední stránce jsou zapisována ve formě časů. Jak ale
    jistě tušíte, dvojtečka se nahradí desetinnou čárkou.

Poznámka: Pokud se vám při hledání v tabulkách stane, že hledaná konstanta
     v tabulkách chybí a je příliš velká, musíte si ji rozložit na
     násobky dvou čísel. Např. chceme-li najít konstantu 225, rozložíme si
     ji na 15*15, najdeme si konstantu 15 a provedeme opětné vynásobení,
     teď už ale nalezlých čísel. Pokud hledaná konstanta je prvočíslo
     nebo obsahuje desetinnou část, za neznámou dosadíme první hodnotu
     zadaného sloupečku příslušné tabulky.